Μέρος 6: Εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης για δραστηριότητες με νέους

Εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης για δραστηριότητες με νέα άτομα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση, καθώς και η συνολική αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων, των εργαστηρίων και των παρεμβάσεων για νέα άτομα είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους. Χρειαζόμαστε παρακολούθηση και αξιολόγηση για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία στα άτομα που συμμετέχουν και στις ανάγκες τους, ώστε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε αξιολόγηση στο τέλος για να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας σε σχέση με τους στόχους της. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην κατανόηση της παρακολούθησης και της εκτίμησης καθώς και στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή τους. Προετοιμάζει επίσης τα άτομα που εργάζονται με τη νεολαία να εφαρμόσουν παρακολούθηση, εκτίμηση και αξιολόγηση ειδικά στα εργαστήρια του προγράμματος FABLE (G-local Hubs).

Αναλυτικά, εστιάζουμε στα ακόλουθα θέματα:

a. Τι είναι η παρακολούθηση (observation), η εκτίμηση (assessment) και η αξιολόγηση (evaluation) και γιατί είναι σημαντικές;
b. Αξιολόγηση
c. Συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση
d. Μέθοδοι παρακολούθησης, εκτίμησης και αξιολόγησης και τρόπος χρήσης τους
e. Εργαλεία αξιολόγησης FABLE
Στο τέλος της ενότητας αναμένουμε ότι τα άτομα που εργάζονται με τη νεολαία θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν συνεχή παρακολούθηση και συνολική αξιολόγηση στις εκπαιδεύσεις και στις παρεμβάσεις τους. Επίσης, θα προετοιμαστούν για εκτίμηση και αξιολόγηση των εργαστηρίων FABLE G-Local Hub.

Τι είναι η παρακολούθηση, η εκτίμηση και η αξιολόγηση και γιατί είναι σημαντικές;

Η συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση των εκπαιδεύσεων και των παρεμβάσεων με νέα άτομα αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά τους. Η συνεχής εκτίμηση, που ονομάζεται επίσης διαμορφωτική εκτίμηση, αυξάνει τις πιθανότητες επίτευξης των στόχων των παρεμβάσεων για νέα άτομα, όπως εκπαιδεύσεις, εργαστήρια και άλλα. Περιλαμβάνει τη συνεχή συλλογή πληροφοριών, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της διδασκαλίας και της διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση από την άλλη, γίνεται σε μια χρονική στιγμή για να διαπιστωθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί στην αρχή για την αντίστοιχη ενότητα ή για την όλη παρέμβαση.
Για να κατανοήσετε καλύτερα τι είναι η αξιολόγηση και η εκτίμηση, δείτε το βίντεο: Evaluation and Assessment, από τη Rebecca Burton (διαθέσιμοι αυτόματοι υπότιτλοι σε όλες τις γλώσσες).

Αξιολόγηση

Ένα πολύ καλό μοντέλο αξιολόγησης είναι το μοντέλο Kirkpatrick, το οποίο αποτελεί πρότυπο για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ισχύει επίσης για παρεμβάσεις με νέα άτομα.
Το μοντέλο προτείνει ότι τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογούνται σε 4 επίπεδα. Αυτά τα 4 επίπεδα, που εφαρμόζονται στην εργασία για νέα άτομα είναι:

Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε, να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε κάθε είδους εκπαίδευση ή παρέμβαση πρέπει πρώτα να καθορίσουμε τους στόχους τους. Αυτοί οι στόχοι ορίζονται κυρίως στο Επίπεδο 2: Μάθηση και στο Επίπεδο 3: Συμπεριφορά. Αλλά μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν περισσότερους μακροπρόθεσμους στόχους στο Επίπεδο 4: Αποτελέσματα. Με βάση τους στόχους, ο εκπαιδευτής ή ο εργαζόμενος για νέους θέτει έναν αριθμό δεικτών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης/παρέμβασης.
Για να κατανοήσετε καλύτερα το μοντέλο Kirkpatrick, δείτε το βίντεο The Kirkpatrick Model of Training Evaluation από τον Devlin Peck (διαθέσιμοι αυτόματοι υπότιτλοι σε όλες τις γλώσσες).

Συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για μια εκπαίδευση ή παρέμβαση με νέα άτομα, εφαρμόζουμε συνεχή παρακολούθηση και εκτίμηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης/παρέμβασης. Αυτό ονομάζεται επίσης διαμορφωτική εκτίμηση.
Η συνεχής εκτίμηση δείχνει την πρόοδο του νέου ατόμου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της παρέμβασης. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί από το άτομο που εργάζεται με τα νέα άτομα να αξιολογήσει τη δέσμευση, τα κίνητρα, το επίπεδο κατανόησης και συμμετοχής των νέων ατόμων σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Οι συνεχείς εκτιμήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για παρεμβάσεις με νέα άτομα, επειδή επιτρέπουν στο εργαζόμενο άτομο στον τομέα της νεολαίας να προσδιορίσει πώς να προσαρμόσει την πορεία της παρέμβασης ή της εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με την οποία εργάζεται για την επίτευξη των στόχων. Για παράδειγμα, κάνουμε μια ερώτηση στην ομάδα για να δούμε αν καταλαβαίνουν για τι μιλάμε ή την εργασία που πρέπει να εκτελέσουν. Εάν δεν καταλαβαίνουν, επιστρέφουμε και εξηγούμε με άλλο τρόπο.

Μια βασική αρχή της χρήσης της συνεχούς αξιολόγησης είναι η σαφής κοινοποίηση των στόχων μάθησης/παρέμβασης στα άτομα που συμμετέχουν. Αυτή η επικοινωνία όχι μόνο θέτει προσδοκίες για αυτά, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν μόνα τους τη μαθησιακή τους πρόοδο. Μια άλλη προσέγγιση για τη χρήση της συνεχούς αξιολόγησης είναι να απαιτείται από τα άτομα που εκπαιδεύονται να καταγράφουν συμπεράσματα (εκθέσεις) σχετικά με τις εργασίες και τις ασκήσεις τους σε ένα βιβλίο εργασίας ή ηλεκτρονικό αρχείο. Αυτή η προσέγγιση αυτοαξιολόγησης επιτρέπει στο άτομο που συμμετέχει να επικεντρωθεί σε αυτά που έχει μάθει.

Οι συνεχείς αξιολογήσεις απαιτούν από τον/την εκπαιδευτή/τρια ή τον/την εργαζόμενο/η με νέα άτομα να παρέχει σαφή ανατροφοδότηση, να διευκρινίζει και να διορθώνει λάθη, να συζητά παρατηρήσεις και συμπεράσματα από συμμετοχικές παρεμβάσεις. Αυτή είναι μια σημαντική συμβολή στην απόκτηση των ικανοτήτων και στην αλλαγή των συμπεριφορών.

Μέθοδοι παρακολούθησης, εκτίμησης και αξιολόγησης και τρόπος χρήσης τους

Αυτές είναι πιο επίσημες και μεμονωμένες μέθοδοι, οι οποίες επιτρέπουν στον/στην εκπαιδευτή/τρια ή στον/στην εργαζόμενο/η με νέα άτομα να συγκεντρώσει ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες χωρίς καμία κοινωνική επιρροή της ομάδας. Ωστόσο, απαιτούν να γνωρίζουμε τι είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε και ποιες ερωτήσεις θα οδηγήσουν τα νέα άτομα να μας τις δώσουν.

Ατομικά ή ομαδικά, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να παρατηρήσετε την εξέλιξη των νέων ατόμων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της παρέμβασης. Αυτές:

 • επιτρέπουν στα νέα άτομα να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με τις νέες γνώσεις και τις ικανότητές τους,
 • παρουσιάζουν ορισμένες συγκεκριμένες πτυχές της θεωρίας που μαθαίνεται,
 • δείχουν τόσο στα νέα άτομα όσο και στα άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας την πρακτική ικανότητα που αποκτήθηκε (ή όχι).

Πολύ κοντά σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο, οι προσομοιώσεις βάζουν τα νέα άτομα σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά στη ζωή τους, για παράδειγμα όταν ψάχνουν για δουλειά ή ξεκινούν νέα εργασία/πρωτοβουλία. Επιτρέπουν στον/στην εκπαιδευτή/τρια ή στον/στην εργαζόμενο/η με νέα άτομα να δει πόσο προετοιμασμένα είναι για τη μία ή την άλλη συγκεκριμένη κατάσταση και να παρατηρήσει τη συμπεριφορά τους.

Άτυπα και ατομικά, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να συλλέξετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες επειδή προσφέρουν τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις μεμονωμένα. Ωστόσο, είναι πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν χωρίς να επηρεαστούν οι απαντήσεις. Επιπλέον, απαιτούν ένα καλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων για να διασφαλιστεί η ειλικρίνεια των απαντήσεων.

Τα άτομα που συμμετέχουν είναι ίσως η καλύτερη πηγή πληροφορίας σχετικά με τη σωστή πρόοδο μιας εκπαίδευσης ή μιας παρέμβασης. Η ανατροφοδότηση και τα σχόλια μπορούν να συλλέγονται σκόπιμα από τον/την εκπαιδευτή/τρια ή τον/την εργαζόμενο/η με νέα άτομα, σε σημαντικά ορόσημα της εκπαίδευσης ή της παρέμβασης για να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και την κατανόηση. Είναι επίσης σημαντικό να ζητούνται αυθόρμητα σχόλια και ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης ή της εκπαίδευσης.

Πολλές πληροφορίες προέρχονται από την απλή παρατήρηση των νέων ατόμων κατά τη διάρκεια της όποιας παρέμβασης. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ή ο/η εργαζόμενος/η με νέα άτομα μπορεί να ετοιμάσει κάποια λίστα ελέγχου/πίνακα για να τον/την βοηθήσει να αναγνωρίσει τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των ατόμων που συμμετέχουν. Η παρατήρηση των νέων ατόμων και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους μπορεί να δώσει πληροφορίες και για τα 4 επίπεδα του Μοντέλου Kirkpatrick.

 • Επίπεδο 1: Αντίδραση. Για παράδειγμα, εάν ο/η εκπαιδευτής/τρια ή ο/η εργαζόμενος/η με νέα άτομα παρατηρήσει αρνητική αντίδραση στον τρόπο συντονισμού του/της, μπορεί να το προσαρμόσει. Γενικά, τα κίνητρα και η δέσμευση είναι καλές ενδείξεις μιας σχέσης εκπαιδευτή/τριας ή εργαζόμενου/ης με νέα άτομα και νέων ατόμων που θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές.
 • Επίπεδο 2: Μάθηση και Επίπεδο 3: Συμπεριφορά. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ή ο/η εργαζόμενος/η με νέα άτομα μπορεί να προετοιμάσει κάποια κλίμακα, με βάση τους στόχους εκπαίδευσης/παρέμβασης για να τον/την βοηθήσει να αξιολογήσει και να αναλύσει τη συμπεριφορά και τις ικανότητες του ατόμου που συμμετέχει.
 • Επίπεδο 4: Αποτελέσματα. Η αξιολόγηση στο Επίπεδο 4 απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση είτε του/της εκπαιδευτής/τριας ή του/της εργαζόμενου/ης με νέα άτομα είτε του ίδιου του νέου ατόμου, ιδανικά και των δύο. Το πιο σημαντικό μέρος είναι να τεθούν μετρήσιμοι δείκτες βάσει των οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται.

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή συνεχούς εκτίμησης πρόσωπο με πρόσωπο και σε διαδικτυακές δραστηριότητες. Εδώ είναι μερικά βίντεο από τα οποία μπορείτε να πάρετε λίγη έμπνευση.

Εργαλεία αξιολόγησης FABLE

Στο πλαίσιο του έργου FABLE πρόκειται να εφαρμόσουμε συνολική αξιολόγηση (αξιολόγηση στο τέλος της εργασίας με τα νέα άτομα) μέσω ερωτηματολογίων για όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με τα νέα άτομα. Εδώ, παρέχουμε τους στόχους αυτών των πρωτοβουλιών (δραστηριότητες G-Local Hub), δείκτες αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1) που θα χρησιμοποιείται στο τέλος κάθε συνεδρίας με τα νέα άτομα.

Για τη διαμορφωτική (συνεχή) παρακολούθηση και εκτίμηση, μπορείτε ελεύθερα να εφαρμόσετε όσα μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο καθώς και να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας και να επιλέξετε τις καταλληλότερες μεθόδους ανά περίπτωση.

Στόχοι G-Local Hub εργαστηρίων

Δείκτες για την ανατροφοδότηση, μετά το πέρας των εργαστηρίων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τώρα, σας παρουσιάζουμε ορισμένες δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε την παρακολούθηση, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας με νέα άτομα.

Στόχοι

 • Να κατανοήσετε ορισμένους πρόσθετους λόγους για την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εργασία με νέα άτομα και να σχεδιάστε μια δραστηριότητα αξιολόγησης.

Προετοιμασία

 • Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζεστε υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση στο YouTube.

Συνολική διάρκεια
45 λεπτά

Περιγραφή

 1. Δείτε το βίντεο Transformative Evaluation Process of The Youth Work: https://youtu.be/GJChoKMQCiw
 2. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Μετασχηματιστικής Αξιολόγησης
 3. Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις:
  – Πιστεύετε ότι θα είναι χρήσιμο να εφαρμοστεί η Διαδικασία Μετασχηματιστικής Αξιολόγησης στο FABLE;
  – Γιατί;
  – Πώς θα την εφαρμόζατε αν διοργανώνατε ένα εργαστήριο FABLE;
 4. Σχεδιάστε ιδέες και μοιραστείτε τις μαζί μας.

Υλικά
Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, YouTube, πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχοι

 • Να κατανοήσετε καλύτερα το μοντέλο αξιολόγησης Kirkpatrick και να αναπτύξετε δεξιότητες για να το εφαρμόσετε.

Προετοιμασία

 • Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζεστε υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Συνολική διάρκεια
1 ώρα

Περιγραφή

 1. Σκεφτείτε 1 μέθοδο εκτίμησης ή αξιολόγησης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα εργαστήριο FABLE για κάθε επίπεδο του μοντέλου Kirkpatrick.
 2. Περιγράψτε εν συντομία τις 4 μεθόδους και γιατί τις επιλέξατε.
 3. Μοιραστείτε τις μεθόδους μαζί μας.

Υλικά
Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, YouTube, πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχοι
Να κατανοήσετε καλύτερα τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση. Να μάθετε να εφαρμόζετε νέες μεθόδους αξιολόγησης.

Προετοιμασία
Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζεστε υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Συνολική διάρκεια
1 ώρα

Περιγραφή
Κάντε σχετικά με διαφορετικές συνεχείς μεθόδους αξιολόγησης.
Βρείτε τουλάχιστον 5 που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ και σημειώστε τις. Πώς εφαρμόζονται; Σε ποιες περιπτώσεις είναι καταλληλότερη η εφαρμογή τους;
Επιλέξτε 2 από αυτές που θα εφαρμόζατε κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου FABLE και μοιραστείτε τις μαζί μας.
Γιατί επιλέξατε αυτές τις 2 μεθόδους;

Υλικά
Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, YouTube, πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περαιτέρω πόροι

Μέρος 5: Ενοποίηση προηγούμενων μεθοδολογιών